Ответ Е.М. Хари Шаури Прабху:

The spiritual master is non-different from Krsna -

Sri Sri Gurv-astaka

saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah...